loader image

Polityka prywatno艣ci

Polityka Prywatno艣ci Danych Osobowych u偶ytkownik贸w us艂ug 艣wiadczonych w Sklepie Internetowym pod adresem www.estesynergy.com

 1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO) Klient贸w, korzystaj膮cych z funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego jest Us艂ugodawca, to jest Sp贸艂ka Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 80429, NIP: 118-00-09-700, kapita艂 zak艂adowy 201聽500,00 z艂, z kt贸rym istnieje mo偶liwo艣膰 kontaktu poprzez adres mailowy: rodo@zdrovit.pl;

 1. Kogo dotyczy ta polityka prywatno艣ci?

Niniejsza polityka prywatno艣ci dotyczy wszystkich os贸b korzystaj膮cych ze sklepu Internetowego i us艂ug 艣wiadczonych w domenie www.estesynergy.com, w szczeg贸lno艣ci:

  1. os贸b sk艂adaj膮cych zam贸wienia w Sklepie Internetowym pod tym samym adresem,
  2. os贸b zak艂adaj膮cych konto w Sklepie Internetowym,
  3. os贸b zamawiaj膮cych us艂ug臋 bezp艂atnej subskrypcji (newsletter),
  4. os贸b kontaktuj膮cych si臋 za po艣rednictwem formularza kontaktowego.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych:
  1. przyjmowania zam贸wie艅 oraz realizacji umowy sprzeda偶y (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. bie偶膮cej komunikacji w sprawach zwi膮zanych ze z艂o偶onymi Zam贸wieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. umo偶liwienia Rejestracji oraz obs艂ugi Konta Klienta za艂o偶onego w ramach Sklepu Internetowego oraz zapewniania innych funkcjonalno艣ci za po艣rednictwem Sklepu Internetowego okre艣lonych w Regulaminie w ramach zawartej z Klientem umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. rozpatrywania reklamacji zwi膮zanych z zawartymi umowami sprzeda偶y (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. rozpatrywania reklamacji dotycz膮cych us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  6. przyjmowania i obs艂ugi innych ni偶 reklamacje oraz sprawy zwi膮zane z realizowanymi umowami, zg艂osze艅 i zapyta艅 kierowanych do Us艂ugodawcy (np. za po艣rednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. przyjmowania o艣wiadcze艅 odst膮pienia od zawartych um贸w sprzeda偶y na odleg艂o艣膰, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. rozpatrywania i dochodzenia roszcze艅, obrony przed roszczeniami, a tak偶e w celach realizacji pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, co stanowi prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. umo偶liwienia korzystania z p艂atno艣ci elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  10. monitorowania sposobu korzystania z us艂ug 艣wiadczonych w ramach Sklepu przez U偶ytkownika, pod k膮tem przestrzegania postanowie艅 Regulaminu, a tak偶e rozwijania funkcjonalno艣ci Sklepu, poprawy dzia艂ania 艣wiadczonych us艂ug za jego po艣rednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  11. realizacji wymaga艅 prawnych w zakresie przepis贸w podatkowych i rachunkowych, w szczeg贸lno艣ci okre艣lonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os贸b prawnych oraz ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  12. przechowywania danych dla cel贸w archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawid艂owo艣ci spe艂nienia obowi膮zk贸w prawnych spoczywaj膮cych na Us艂ugodawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  13. wysy艂ania informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮 w postaci Newslettera 鈥 je艣li konkretna osoba wyrazi艂a odr臋bn膮 zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮,
  14. zapisywania danych w postaci plik贸w cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu 鈥 je艣li konkretna osoba wyrazi艂a na to odr臋bn膮 zgod臋 na zasadach okre艣lonych w Polityce Plik贸w Cookies obowi膮zuj膮cej na stronie internetowej Sklepu.
 1. W jaki spos贸b pozyskiwane s膮 dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone s膮 bezpo艣rednio od os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, tj. w szczeg贸lno艣ci poprzez wype艂nienie formularza na stronie Sklepu Internetowego w celu:

  1. z艂o偶enia zam贸wienia,
  2. za艂o偶enia Konta Klienta
  3. wys艂ania zapytania przez formularz,
  4. zapisu na Newsletter.
 1. Jakie dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane?

Sklep Internetowy przetwarza dane niezb臋dne do 艣wiadczenia us艂ug lub realizacji z艂o偶onego zam贸wienia, tj.:

  1. w przypadku z艂o偶enia zam贸wienia lub procesu rejestracji konta w Sklepie Internetowym : imi臋 i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP, nazwa firmy,
  2. w przypadku z艂o偶enia zapytania przez formularz kontaktowy wymagane jest podanie takich danych, jak: imi臋 i nazwisko, adres e-mail. Osoba mo偶e tak偶e poda膰 opcjonalnie: firm臋, numer telefonu, i inne dane podane dobrowolnie przez osob臋 w temacie lub tre艣ci wiadomo艣ci,
  3. w przypadku zam贸wienia Newslettera wymagany jest adres poczty elektronicznej,
 1. Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie danych jest niezb臋dne dla dokonania Rejestracji, realizacji Zam贸wienia, za艂o偶enia Konta Klienta, zam贸wienia Newslettera, a tak偶e udzielenia odpowiedzi ze strony Sklepu. Brak podania wymaganych danych uniemo偶liwia realizacj臋 zam贸wienia i kontaktu.

 1. Jak d艂ugo b臋d膮 przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe s膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane.

Pozyskane dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez Us艂ugodawc臋 przez okres realizacji zawartych Um贸w sprzeda偶y i do czasu ich prawid艂owego rozliczenia, a tak偶e przez okres 艣wiadczenia us艂ug Sklepu Internetowego przez czas obowi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a ponadto:

  1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszcze艅 wynikaj膮cych z um贸w wskazanych powy偶ej,
  2. przez czas niezb臋dny do dochodzenia konkretnych roszcze艅, z kt贸rymi wyst膮pi艂 Us艂ugodawca lub ich odparcia (je偶eli z roszczeniami wyst膮pi艂 Klient) w zwi膮zku z zawartymi umowami, o kt贸rych mowa wy偶ej,
  3. przez czas wykonywania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowi膮zk贸w zwi膮zanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci,
  4. przez okres niezb臋dny do udokumentowania przez Us艂ugodawc臋 przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawid艂owo艣ci spe艂nienia obowi膮zk贸w prawnych na nim spoczywaj膮cych,
  5. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zg艂aszane zapytania (niezwi膮zane bezpo艣rednio z zawartymi umowami) 鈥 przez okres nie d艂u偶szy ni偶 3 lata,
  6. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Us艂ugodawc臋) 鈥 je偶eli przetwarzanie danych odbywa si臋 za zgod膮 udzielon膮 przez konkretn膮 osob臋.
 1. Jakie prawa przys艂uguj膮 osobie, kt贸rej dane dotycz膮?

Us艂ugodawca zapewnia ka偶demu Klientowi, prawo skorzystania ze wszystkich przys艂uguj膮cych im uprawnie艅 przewidzianych na gruncie RODO w tym w szczeg贸lno艣ci:

  1. prawo dost臋pu do tre艣ci danych i ich sprostowania – w tym celu nale偶y skorzysta膰 z opcji zmiany danych dost臋pnych w ramach panelu Konta klienta (je艣li osoba za艂o偶y艂a konto) lub skontaktowa膰 si臋 z administratorem danych,
  2. prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie, je艣li podstaw膮 przetwarzania danych by艂a zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮 – w przypadku za艂o偶enia Konta Klienta, Newslettera. Odwo艂anie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofni臋ciem. W przypadku odwo艂ania zgody na wysy艂k臋 Newslettera osoba mo偶e skorzysta膰 z opcji wypisania si臋, dost臋pnej w stopce ka偶dej wiadomo艣ci,
  3. prawo do usuni臋cia danych (bycia zapomnianym), o ile nie obowi膮zuj膮 inne przepisy prawa, kt贸re zobowi膮zuj膮 administratora danych do archiwizacji danych przez okre艣lony okres czasu,
  4. prawo do przenoszenia danych, o ile podstaw膮 przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮, a przetwarzanie danych odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpo艣redniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a tak偶e ograniczenia przetwarzania,
  6. prawo do niepodlegania automatycznego profilowaniu, je艣li administrator danych podejmowa艂by decyzje opieraj膮ce si臋 wy艂膮cznie na automatycznym profilowaniu i nios膮ce ze sob膮 skutki prawne dla osoby, kt贸rej dane dotycz膮 lub podobnie na ni膮 wp艂ywa艂y,
  7. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a tak偶e uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, tre艣ci tych danych, 藕r贸dle danych, a tak偶e sposobie udost臋pniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorc贸w danych,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (PUODO), je艣li osoba uzna, 偶e przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami w tym zakresie.

W celu realizacji powy偶szych praw osoby, kt贸rej dane dotycz膮 mo偶e si臋 skontaktowa膰 z administratorem danych osobowych.

 1. Czy dane mog膮 zosta膰 przekazane innym odbiorcom danych?

Dane osobowe Klient贸w mog膮 by膰 udost臋pniane nast臋puj膮cym kategoriom odbiorc贸w:

  1. podwykonawcom zapewniaj膮cym wsparcie techniczne Us艂ugodawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a tak偶e rozwoju Sklepu takim jak: podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarz膮dzania Sklepem, podmioty 艣wiadcz膮ce obs艂ug臋 techniczn膮 oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniaj膮cy oprogramowanie do wysy艂ania korespondencji handlowej drog膮 elektroniczn膮, agencje marketingowe, dostawcy narz臋dzi diagnostycznych (np. zwi膮zanych z ruchem na stronie internetowej Sklepu), z kt贸rymi Us艂ugodawca zawar艂 wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. podmiotom wspieraj膮cym realizacj臋 przez Us艂ugodawc臋 obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa oraz uprawnie艅 i obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z niniejszego Regulaminu, w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug za po艣rednictwem Sklepu, takim jak podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi doradcze, z kt贸rymi Us艂ugodawca zawar艂 wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  3. podmiotom, kt贸rym przekazanie danych jest niezb臋dne w celu zapewnienia prawid艂owej realizacji us艂ug za po艣rednictwem Sklepu, zgodnie z 偶膮daniem konkretnego Klienta – podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi p艂atno艣ci elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji p艂atno艣ci), podmiotom zapewniaj膮cym dostaw臋 towaru pod wskazany adres (np. us艂ugi kurierskie), kt贸rym dane s膮 udost臋pniane jako odr臋bnym administratorom lub z kt贸rymi Us艂ugodawca zawar艂 wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zale偶no艣ci od statusu tych podmiot贸w pe艂nionego wobec przekazanych danych osobowych).
 1. Czy dane s膮 przekazywane do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych?
  Dane osobowe Klient贸w, przetwarzane s膮 na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Us艂ugodawca w uzasadnionych przypadkach (zwi膮zanych z potrzeb膮 zapewnienia funkcjonalno艣ci Sklepu i zarz膮dzania jego dzia艂aniem) mo偶e przekazywa膰 dane osobowe poza teren EOG w ramach korzystania z us艂ug podwykonawc贸w (spo艣r贸d kategorii odbiorc贸w wskazanych w punkcie 4 wy偶ej). W takim wypadku Us艂ugodawca gwarantuje wymagane prawnie 艣rodki ochrony danych osobowych, kt贸rymi b臋d膮 (w zale偶no艣ci od przypadku):
  1. przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w pa艅stwie trzecim, w stosunku do kt贸rego zosta艂a wydana decyzja stwierdzaj膮ca odpowiedni stopie艅 ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawc膮 umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyj臋tych w drodze decyzji przez Komisj臋 Europejsk膮, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawc臋 wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, o kt贸rych mowa w art. 47 RODO, iiii) przekazanie danych odbywaj膮ce si臋 do podwykonawcy, kt贸ry uczestniczy w programie Privacy Shield. Wi臋cej informacji dotycz膮cych stosowanych przez Us艂ugodawc臋 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa zwi膮zanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG mo偶na uzyska膰 kontaktuj膮c si臋 z Us艂ugodawc膮 pod wskazany powy偶ej adres.
 2. W jaki spos贸b dane osobowe s膮 zabezpieczone?

Administrator danych stosuje adekwatne 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator danych opracowa艂 i wdro偶y艂 wewn臋trzne polityki bezpiecze艅stwa danych, do kt贸rych stosowania zobowi膮zani s膮 wszyscy pracownicy i wsp贸艂pracownicy. Dost臋p do danych osobowych ograniczony jest wy艂膮cznie do os贸b upowa偶nionych, kt贸re zobowi膮zane s膮 do zachowania danych i sposob贸w ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Zabezpieczenie has艂em

Has艂o bezpieczne powinno by膰 czysto przypadkowe i sk艂ada膰 si臋 ze wszystkich znak贸w i znak贸w specjalnych podawanych przez klawiatur臋. Podczas tworzenia has艂a nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 nast臋puj膮ce kwestie: Has艂o powinno sk艂ada膰 si臋 z: co najmniej dwunastu znak贸w, wielkich i ma艂ych liter, cyfr i znak贸w specjalnych. Na stronie Sklepu Internetowego przy zak艂adaniu Konta Klienta znajduje si臋 informacja o sile i bezpiecze艅stwie has艂a.

Klient zobowi膮zany jest do zachowania w poufno艣ci wszelkich danych umo偶liwiaj膮cych logowanie na stronie internetowej, w tym zw艂aszcza nie udost臋pniania ich nieupowa偶nionym osobom trzecim. Us艂ugodawca nie bierze odpowiedzialno艣ci za bezprawnie u偶yte has艂a dost臋pu, chyba, 偶e ponosi odpowiedzialno艣膰 za bezprawne u偶ycie has艂a. Po zako艅czeniu korzystania z Konat Klienta nale偶y si臋 wylogowa膰.

 1. Polityka Cookies
  1. Gdy u偶ytkownik odwiedza Sklep Internetowy u偶ywa plik贸w cookies, aby maksymalnie u艂atwi膰 mu korzystanie z serwisu.
  2. Pliki cookies mog膮 zawiera膰 informacje dotycz膮ce U偶ytkownika, jego preferencji lub u偶ywanego przez niego urz膮dzenia. Gromadzone informacje nie pozwalaj膮 na bezpo艣redni膮 identyfikacj臋 U偶ytkownika, lecz mog膮 umo偶liwi膰 korzystanie z serwisu w spos贸b dostosowany do osobistych preferencji.
  3. U偶ytkownik mo偶e nie zezwoli膰 na stosowanie niekt贸rych rodzaj贸w plik贸w cookies. Nale偶y jednak mie膰 na uwadze, 偶e zablokowanie niekt贸rych rodzaj贸w plik贸w cookies mo偶e mie膰 negatywny wp艂yw na korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych przez produkt贸w i us艂ug. Preferencje dotycz膮ce plik贸w cookies wybrane w Serwisie zostan膮 zapami臋tane i b臋d膮 uwzgl臋dniane przy ka偶dej wizycie u偶ytkownika na tej stronie.
  4. Zmiana ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies jest mo偶liwa za po艣rednictwem聽ustawie艅 przegl膮darki.
  5. Za pomoc膮 technologii plik贸w cookies zbierane s膮 dane statystyczne, s艂u偶膮ce do poprawy wygody korzystania z Sklepu Internetowego przez u偶ytkownika. Jedyn膮 informacj膮 o u偶ytkowniku, kt贸ra jednak bez po艂膮czenia z innymi danymi nie pozwala na jego identyfikacj臋, jest adres IP, z kt贸rego 艂膮czy si臋 u偶ytkownik. 呕adne dodatkowe dane o u偶ytkowniku nie s膮 zbierane.
  6. Adres IP U偶ytkownika mo偶e by膰 przekazany zewn臋trznym podmiotom, w tym Google. Jednak r贸wnie偶 i w tym przypadku, identyfikacja u偶ytkownika w oparciu o te dane nie jest mo偶liwa.
  7. Sklep Internetowy wykorzystuje nast臋puj膮ce pliki cookies: analityczne i marketingowe.
  8. Z analitycznych i marketingowych plik贸w cookies korzystamy po to, aby ulepszy膰 funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzy膰, nie identyfikuj膮c danych osobowych, skuteczno艣膰 podejmowanych przez nas dzia艂a艅 marketingowych.
  9. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plik贸w cookies:
   • sesyjne 鈥 pozostaj膮 na urz膮dzeniu u偶ytkownika a偶 do opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia przegl膮darki internetowej;
   • sta艂e鈥 pozostaj膮 na urz膮dzeniu u偶ytkownika przez okre艣lony czas albo do momentu ich r臋cznego usuni臋cia.
  10. Przegl膮darki internetowe domy艣lnie dopuszczaj膮 przechowywanie plik贸w cookies. Je艣li jednak dany U偶ytkownik nie wyra偶a zgody na korzystanie z plik贸w cookies przez stron臋 internetow膮 Sklepu Internetowego, zawsze mo偶e zmieni膰 ustawienia przegl膮darki i zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu si臋 plik贸w cookies,
  11. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e efektem zmiany ustawie艅 w przegl膮darce mo偶e by膰 utrata mo偶liwo艣ci korzystania z niekt贸rych funkcji dost臋pnych w Sklepie Internetowym.
 1. Czy polityka prywatno艣ci mo偶e si臋 zmieni膰?

Administrator danych zastrzega mo偶liwo艣膰 zmiany niniejszej polityki prywatno艣ci, w sytuacji, gdy b臋d膮 tego wymaga艂y zastosowane rozwi膮zania techniczne lub zmiany przepis贸w prawa w zakresie prywatno艣ci os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

W przypadku zmiany obowi膮zuj膮cej polityki prywatno艣ci, wprowadzone zostan膮 odpowiednie modyfikacje do powy偶szego zapisu.

Aktualna wersja polityki prywatno艣ci b臋dzie zawsze umieszczona na stronie Sklepu Internetowego, dlatego zaleca si臋 ka偶dorazowe zapoznanie si臋 z aktualnie obowi膮zuj膮cymi uregulowaniami.