loader image

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 

搂 1. POSTANOWIENIA WST臉PNE

  1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego dost臋pnego pod adresem www.estesynergy.com , prowadzonego przez sp贸艂k臋 Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. z siedzib膮 w Warszawie adres siedziby ul. Nocznickiego 31, 01 -118 Warszawa, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy , pod numerem KRS 80429, nr NIP: 118-00-09-700, o kapitale zak艂adowym 201 500 z艂. (dalej zwan膮 jako 鈥濽s艂ugodawca鈥), a w szczeg贸lno艣ci okre艣la zasady sk艂adania Zam贸wie艅 i zawierania um贸w sprzeda偶y przy wykorzystaniu 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰, a tak偶e korzystania przez Klient贸w z us艂ug聽 Sklepu Internetowego.
  2. Us艂ugi 艣wiadczone w ramach Sklepu Internetowego kierowane s膮 do konsument贸w oraz do przedsi臋biorc贸w w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego, korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego.
  3. Regulamin Sklepu Internetowego dost臋pny jest na stronie internetowej Sklepu w spos贸b umo偶liwiaj膮cy pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no艣niku w ka偶dej chwili oraz jest udost臋pniany Klientowi po zawarciu umowy w spos贸b umo偶liwiaj膮cy dost臋p do niego w przysz艂o艣ci.

搂 2. DEFINICJE

  1. Dzie艅 roboczy 鈥 ka偶dy dzie艅 roboczy od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Dostawca 鈥 podmiot z kt贸rym wsp贸艂pracuje Us艂ugodawca i ma podpisan膮 umow臋 w zakresie dokonywania dostaw Produkt贸w takie jak firmy kurierskie;
  3. Formularz zam贸wienia 鈥 udost臋pniony w Sklepie Internetowym interaktywny formularz umo偶liwiaj膮cy Klientowi z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez klikni臋cie opcji 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥;
  4. Klient 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, zawieraj膮ca umow臋 sprzeda偶y z Us艂ugodawc膮;
  5. Kodeks cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19);
  6. Konsument 鈥 Klient dokonuj膮cy z Us艂ugodawc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
  7. Konto Klienta 鈥 podstrona Sklepu Internetowego oznaczona indywidualn膮 nazw膮 w postaci adresu e-mail Klienta, chroniona indywidualnym has艂em wskazanym przez Klienta, na kt贸rej gromadzone s膮 informacje o Kliencie w tym informacje o z艂o偶onych Zam贸wieniach. W ramach Konta, Klient ma mo偶liwo艣膰 min. zarz膮dzania swoimi danymi osobowymi, a tak偶e mo偶e sk艂ada膰 Zam贸wienia po zalogowaniu bez konieczno艣ci podawania swoich danych osobowych;
  8. Newsletter 鈥 us艂uga polegaj膮ca na przesy艂aniu informacji marketingowych, reklamowych, handlowych i promocyjnych, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cej oferty Produkt贸w i 艣wiadczonych us艂ug w formie listu elektronicznego za po艣rednictwem poczty elektronicznej na podany przez U偶ytkownika adres poczty elektronicznej;
  9. Produkt 鈥 suplement diety w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia prezentowany w Sklepie Internetowym przeznaczony do sprzeda偶y;
  10. Regulamin 鈥 niniejszy dokument okre艣laj膮cy zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz 艣wiadczonych za jego po艣rednictwem us艂ug drog膮 elektroniczn膮 zwi膮zanych z dokonywaniem Zam贸wie艅 na Produkty, b臋d膮cy regulaminem o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮;
  11. Rejestracja 鈥 jednorazowa, dowolna i bezp艂atna czynno艣膰 polegaj膮ca na utworzeniu przez Klienta , Konta Klienta dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udost臋pnionego przez Us艂ugodawc臋 na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
  12. RODO 鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  13. Sklep Internetowy – serwis internetowy dost臋pny pod adresem estesynergy.com za po艣rednictwem kt贸rego Klient mo偶e sk艂ada膰 Zam贸wienia a tak偶e korzysta膰 z pozosta艂ych us艂ug Sklepu;
  14. Umowa sprzeda偶y 鈥 zawarta w wyniku Zam贸wienia mi臋dzy Klientem a Us艂ugodawc膮, umowa sprzeda偶y w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  15. Us艂ugi elektroniczne 鈥 us艂ugi 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  16. Ustawa o prawach konsumenta 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  17. Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  18. Us艂ugodawca – Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. z siedzib膮 w Warszawie adres siedziby ul. Nocznickiego 31, 01 -198 Warszawa, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy , pod numerem KRS 80429, nr NIP: 118-00-09-700, o kapitale zak艂adowym 201 500 z艂.;
  19. U偶ytkownik 鈥 ka偶dy pojedynczy u偶ytkownik sieci Internet, korzystaj膮cy z Us艂ug elektronicznych 艣wiadczonych w Sklepie Internetowym;
  20. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta stanowi膮ce ofert臋 zawarcia Umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego okre艣laj膮ca rodzaj i liczb臋 Produkt贸w oraz inne wymagane prawem tre艣ci b臋d膮ce przedmiotem Umowy sprzeda偶y;

搂 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest spe艂nienie przez system teleinformatyczny Klienta nast臋puj膮cych wymaga艅:
    • dost臋p do sieci Internet;
    • przegl膮darka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10;
    • w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript;
    • program do odczytu i zapisywania plik贸w formatu PDF;
  2. Korzystanie z Us艂ug elektronicznych, mo偶e wi膮za膰 si臋 z zagro偶eniem po stronie ka偶dego U偶ytkownika sieci Internet, polegaj膮cym na mo偶liwo艣ci wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca si臋 Klientowi stosowanie w艂a艣ciwych 艣rodk贸w technicznych, kt贸re zminimalizuj膮 ich wyst膮pienie.
  3. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug oraz przesy艂ania danych osobowych, Us艂ugodawca podejmuje 艣rodki adekwatne do zagro偶enia.
  4. Us艂ugodawca informuje, 偶e w Sklepie Internetowym wykorzystywane s膮 mechanizmy plik贸w cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dost臋pna na stronie 聽Sklepu Internetowego.
  5. Wszystkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym maj膮tkowe prawa autorskie, prawa w艂asno艣ci intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego lub prawa do korzystania z nich, a tak偶e prawa do tre艣ci, grafiki, logo, zdj臋膰, formularzy, logotyp贸w nale偶膮 do Us艂ugodawcy, a korzystanie z nich mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie w spos贸b okre艣lony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgod膮 Us艂ugodawcy.
  6. Wszystkie Produkty oferowane przez Us艂ugodawc臋 s膮 fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajduj膮 si臋 w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepis贸w prawa lub decyzji w艂a艣ciwych w艂adz administracyjnych.
  7. Ceny Produkt贸w oferowanych w Sklepie Internetowym podane s膮 w PLN i zawieraj膮 podatek VAT i nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy.
  8. W celu korzystania z niekt贸rych Us艂ug elektronicznych lub z艂o偶enia Zam贸wienia jest wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.
  9. Klient zobowi膮zany jest korzysta膰 ze Sklepu Internetowego w spos贸b zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz og贸lnie przyj臋tymi w sieci Internet zasadami.
  10. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, w tym tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich.

搂 4. RODZAJ I ZAKRES 艢WIADCZONYCH US艁UG

  1. Us艂ugodawca umo偶liwia Klientom korzystanie z nast臋puj膮cych bezp艂atnych Us艂ug elektronicznych:
   • prowadzenia Konta Klienta:
   • udost臋pnienie Formularza Zam贸wienia w celu wype艂nienia i z艂o偶enia Zam贸wienia;
   • korzystanie z formularza kontaktowego;
   • udost臋pnienie Regulaminu, Polityki prywatno艣ci oraz oferty Sklepu Internetowego;
   • 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter;
  2. W celu rozpocz臋cia korzystania z us艂ugi prowadzenia Konta Klienta konieczna jest uprzednia Rejestracja w Sklepie Internetowym, kt贸ra nast臋puje poprzez wype艂nienie i przes艂anie Us艂ugodawcy formularza rejestracyjnego dost臋pnego na stronach internetowych Sklepu.
  3. Us艂ugodawca udost臋pnia Formularz zam贸wienia umo偶liwiaj膮cy dokonanie zakupu Produkt贸w prezentowanych w Sklepie Internetowym. Us艂uga udost臋pnienia Formularza zam贸wienia 艣wiadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia tj. z chwil膮 wys艂ania Formularza zam贸wienia do Us艂ugodawcy.
  4. Us艂ugodawca udost臋pnia elektroniczny formularz kontaktu, kt贸ry umo偶liwia kontakt z Us艂ugodawc膮 . Us艂uga formularza kontaktowego 艣wiadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu w chwili przes艂ania formularza do Us艂ugodawcy.

搂 5. NEWSLETTER聽

  1. U偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 dobrowoln膮 zgod臋 na otrzymywanie Newslettera 鈥 us艂ugi udost臋pnianej bezp艂atnie przez Us艂ugodawc臋.
  2. Newsletter wysy艂any jest wy艂膮cznie do U偶ytkownik贸w, kt贸rzy zam贸wili Newsletter lub wyrazili zgod臋 na kierowanie informacji marketingowych, promocyjnych i reklamowych na podane dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu) podczas sk艂adania Zam贸wienia.
  3. W celu aktywacji us艂ugi Newsletter nale偶y w formularzu elektronicznym dost臋pnym na stronie Sklepu Internetowego wpisa膰 sw贸j adres poczty elektronicznej, zaakceptowa膰 Regulamin, i wcisn膮膰 przycisk 鈥瀂apisz si臋鈥, a nast臋pnie aktywowa膰 link zawarty w wiadomo艣ci wys艂anej automatycznie od Us艂ugodawcy, na podany adres poczty elektronicznej.
  4. W ramach us艂ugi Newsletter, za po艣rednictwem poczty elektronicznej, na podany przez U偶ytkownika adres e-mail, wysy艂ana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawieraj膮ca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a tak偶e inne informacje handlowe wysy艂ane przez Us艂ugodawc臋 w swoim imieniu i na zlecenie os贸b trzecich.
  5. Klient mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania informacji Newslettera. W tym celu mo偶e skorzysta膰 z opcji wypisania si臋 z Newslettera, dost臋pnej w stopce ka偶dej wiadomo艣ci lub skontaktowa膰 si臋 Us艂ugodawc膮 i przes艂a膰 rezygnacj臋 na adres sklep@estesynergy.pl , a nast臋pnie aktywowa膰 link zawarty w wiadomo艣ci wys艂anej automatycznie na podany przez U偶ytkownika adres mailowy. Us艂uga dezaktywacji zostanie potwierdzona przez Us艂ugodawc臋 poprzez wys艂anie wiadomo艣ci na adres poczty elektronicznej U偶ytkownika.
  6. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili dokona膰 ponownego zam贸wienia us艂ugi Newsletter.
  7. W chwili wycofania zgody na Newsletter, Us艂ugodawca usuwa dane osoby (adres e-mail) z Newslettera i zaprzestaje dalszego przesy艂ania Newslettera.

搂 6. SK艁ADANIE ZAM脫WIENIA

  1. Warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego jest zapoznanie si臋 z Regulaminem. Z艂o偶enie Zam贸wienia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego oznacza, 偶e Klient zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu oraz zobowi膮zuje si臋 do jego przestrzegania.
  2. Klient mo偶e sk艂ada膰 Zam贸wienia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego przez 24 (dwadzie艣cia cztery) godziny na dob臋, 7 (siedem) dni w tygodniu.
  3. Dla danego Zam贸wienia wi膮偶膮ca jest cena obowi膮zuj膮ca w momencie jego z艂o偶enia.
  4. Przy okazji sk艂adania zam贸wienia Klient ma mo偶liwo艣膰 utworzenia indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym. W celu utworzenia Konta nale偶y wype艂ni膰 formularz rejestracyjny podaj膮c nast臋puj膮ce dane: adres e-mail i has艂o oraz zapozna膰 si臋 z Regulaminem oraz Polityk膮 Prywatno艣ci, a nast臋pnie potwierdzi膰 ten fakt zaznaczaj膮c pole 鈥 Przeczyta艂em / am i akceptuj臋 Regulamin i Polityk臋 Prywatno艣ci鈥. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Us艂ugodawca wy艣le informacj臋 dotycz膮c膮 zako艅czenia rejestracji Konta Klienta.
  5. Klient kompletuje zam贸wienie poprzez dodawanie Produkt贸w znajduj膮cych si臋 w ofercie Sklepu Internetowego poprzez klikni臋cie przycisku 鈥瀌odaj do koszyka鈥
  6. Po skompletowaniu Zam贸wienia nale偶y wype艂ni膰 i wys艂a膰 drog膮 elektroniczn膮 prawid艂owo wype艂niony elektroniczny Formularz zam贸wienia.
  7. Wyb贸r opcji 鈥濳upuje i p艂ac臋鈥 jest jednoznaczny z zamkni臋ciem Zam贸wienia i wi膮偶e si臋 z obowi膮zkiem zap艂aty za wybrany Produkt oraz za dostaw臋 zgodnie z wygenerowanym podsumowaniem Zam贸wienia. Po wybraniu tej opcji Zam贸wienie nie mo偶e zmieni膰 zawarto艣ci.
  8. W momencie wyboru opcji 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥, zostaje zawarta mi臋dzy Us艂ugodawc膮 a Klientem Umowa sprzeda偶y Produktu okre艣lonego w potwierdzeniu z艂o偶enia Zam贸wienia, przes艂anym przez Us艂ugodawc臋 Klientowi drog膮 elektroniczn膮 w formie wiadomo艣ci e-mail.
  9. Je偶eli Klient wybra艂 opcj臋 zap艂aty przelewem bankowym, Klient otrzymuje informacj臋 偶e Us艂ugodawca otrzyma艂 Zam贸wienie i czeka na wp艂at臋 za Zam贸wienie. Po zaksi臋gowaniu wp艂aty Klient zostanie powiadomiony drog膮 elektroniczn膮 w formie wiadomo艣ci e-mail, 偶e Zam贸wienie zmieni艂o status na 鈥瀂am贸wienie w trakcie realizacji鈥. W przypadku braku wp艂aty w ci膮gu 3 dni od dnia z艂o偶enia Zam贸wienia, Zam贸wienie zostanie anulowane.
  10. Przygotowanie Zam贸wienia i wysy艂ka Produktu nast臋puje nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 5 (pi臋ciu) dni roboczych licz膮c od zaksi臋gowania wp艂aty za Zam贸wienie dokonanej za po艣rednictwem szybkiego przelewu internetowego PayU lub przelewu tradycyjnego. Klient zostanie powiadomiony o skompletowaniu Zam贸wienia poprzez wys艂anie na podany adres e-mail wiadomo艣ci zatytu艂owanej 鈥濿艂a艣nie skompletowali艣my Twoje Zam贸wienie鈥;
  11. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji cz臋艣ci albo ca艂o艣ci zam贸wienia w przypadkach, gdy:
   • elektroniczny formularz zam贸wienia nie zosta艂 wype艂niony poprawnie, a Us艂ugodawca nie mo偶e skontaktowa膰 si臋 z Klientem w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
   • Produkt zosta艂 wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po z艂o偶eniu Zam贸wienia;
   • takie uprawnienie lub obowi膮zek wynika z przepis贸w prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego.
  12. Je偶eli Us艂ugodawca odmawia realizacji zam贸wienia zgodnie z ust. 11 powy偶ej lub nie jest w stanie zrealizowa膰 zam贸wienia Klienta (incydentalna niezgodno艣膰 stan贸w magazynowych b膮d藕 incydentalne uszkodzenie towaru), niezw艂ocznie, najp贸藕niej w terminie 5 (pi臋ciu) dni roboczych licz膮c od daty z艂o偶enia Zam贸wienia, zawiadomi o tym Klienta drog膮 elektroniczn膮 i zwr贸ci Klientowi uiszczon膮 przez niego cen臋 za Produkt wraz poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy;
  13. Zawarcie umowy sprzeda偶y z Us艂ugodawc膮 i akceptacja postanowie艅 Regulaminu oznacza wyra偶enie zgody na wystawienie i udost臋pnienie Klientowi faktur oraz faktur koryguj膮cych w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Wyra偶enie zgody na udost臋pnianie faktur w formie elektronicznej jest r贸wnoznaczne z rezygnacj膮 z otrzymywania faktur w wersji papierowej.
  14. Us艂ugodawca wystawia faktur臋 elektroniczn膮 w momencie wysy艂ki Zam贸wienia z magazynu. Faktura w formie PDF zostanie wys艂ana Klientowi za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Klienta przy sk艂adaniu Zam贸wienia lub przy zak艂adaniu Konta Klienta. Wys艂anie przez Us艂ugodawc臋 faktury, korekty faktury w formie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokument贸w przez Klienta.

搂 7. P艁ATNO艢CI

  1. Us艂ugodawca stosuje system p艂atno艣ci bezgot贸wkowych .
  2. Informacja o ca艂kowitej warto艣ci Zam贸wienia przedstawiana jest Klientowi przed podj臋ciem przez niego decyzji co do z艂o偶enia Zam贸wienia.
  3. Klient dokonuje akceptacji kwoty Zam贸wienia po klikni臋ciu w ikonk臋 鈥濳upuje i p艂ac臋鈥.
  4. Klient mo偶e dokona膰 p艂atno艣ci wybieraj膮c jedn膮 z poni偶szych metod:
   • za po艣rednictwem podmiot贸w realizuj膮cych p艂atno艣膰, zgodnie z regulaminem obowi膮zuj膮cym u danego podmiotu;
   • przelewem bankowym na konto bankowe, dane do przelewu zostan膮 wy艣wietlone oraz wys艂ane drog膮 elektroniczn膮 na podany przez Klienta adres e-mail, je偶eli wybrana zosta艂a p艂atno艣膰 przelewem.
   • w ramach PayU (natychmiastowe przelewy bankowe, karty): Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), InPay (bitcoin). Podmiotem 艣wiadcz膮cym obs艂ug臋 p艂atno艣ci online jest PayU S.A. Rozliczenia transakcji kart膮 p艂atnicz膮 i e-przelewem przeprowadzane s膮 za po艣rednictwem PayU.pl.;
  5. Po klikni臋ciu w ikon臋 鈥濳upuje i p艂ac臋鈥 Klient w zale偶no艣ci od wybranej opcji p艂atno艣ci, zostanie przekierowany do formularza zap艂aty dost臋pnego na stronie internetowej PayU lub w przypadku wybrania opcji zap艂aty przelewem bankowym, dane do przelewu zostan膮 wy艣wietlone oraz przes艂ane drog膮 elektroniczn膮 na podany przez Klienta adres mailowy.
  6. Klient, kt贸ry sk艂ada Zam贸wienie i wybiera opcj臋 zap艂aty przelewem na konto bankowe, powinien dokona膰 zap艂aty za zam贸wiony Produkt oraz dostaw臋, w terminie 5 (pi臋ciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia z艂o偶enia Zam贸wienia. W przypadku braku zaksi臋gowania p艂atno艣ci we wskazanym terminie, Zam贸wienie zostanie automatycznie anulowane.

搂 8. DOSTAWA

  1. Dostawa Produkt贸w jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. Us艂ugodawca dokonuje dostawy Produktu przez kuriera DPD;
  3. Koszty dostawy s膮 wskazane w trakcie sk艂adania Zam贸wienia i s膮 dodawane do warto艣ci Zam贸wienia;
  4. Klient zostanie powiadomiony drog膮 elektroniczn膮 na podany przez Klienta adres e-mail, 偶e Zam贸wienie zosta艂o przekazane do wysy艂ki.
  5. Zam贸wione przez Klienta Produkty s膮 przesy艂ane do Klienta firm膮 kuriersk膮 dzia艂aj膮c膮 na zlecenie Klienta.
  6. W przypadku, gdy Zam贸wienie nie mo偶e zosta膰 dor臋czone z winy Klienta (b艂臋dny adres, nieuzasadniona odmowa przyj臋cia), Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo obci膮偶enia Klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z cennikiem dostaw firmy kurierskiej.
  7. Przed odbiorem przesy艂ki od firmy kurierskiej Konsument zobowi膮zany jest sprawdzi膰,
   czy opakowanie nie uleg艂o uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy przesy艂ka nosi znamiona uszkodzenia nale偶y odm贸wi膰 przyj臋cia przesy艂ki, sporz膮dzi膰 w obecno艣ci przewo藕nika protok贸艂 zastrze偶e艅, a nast臋pnie skontaktowa膰 si臋 z Us艂ugodawc膮 za po艣rednictwem poczty elektronicznej b膮d藕 telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesy艂ce.
  8. W przypadku nieodebrania przez Konsumenta przesy艂ki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Konsumenta informacji w tym zakresie Us艂ugodawca, wed艂ug wyboru Konsumenta, ponownie wy艣le Konsumentowi zam贸wione Produkty lub dokona Konsumentowi zwrotu warto艣ci Zam贸wienia oraz koszt贸w dostawy.
  9. W przypadku zagini臋cia przesy艂ki wys艂anej za po艣rednictwem firmy kurierskiej
   i otrzymania od Konsumenta informacji o niedor臋czeniu zam贸wionych Produkt贸w, Us艂ugodawca zwraca Konsumentowi uiszczone przez niego kwoty w terminie 10 (dziesi臋ciu) dni od dnia otrzymania informacji o niedor臋czeniu Zam贸wienia.

搂 9. UREGULOWANIA DOTYCZ膭CE聽PRZEDSI臉BIORC脫W

  1. Postanowienia niniejszego punktu dotycz膮 wy艂膮cznie Klient贸w b臋d膮cych przedsi臋biorcami w rozumieniu art.. 43 (1) Kodeksu cywilnego.
  2. W stosunku do umowy sprzeda偶y Produkt贸w zawartej z Klientem b臋d膮cym przedsi臋biorc膮, Us艂ugodawcy przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Z tego tytu艂u Klientowi b臋d膮cemu przedsi臋biorc膮 nie przys艂uguj膮 偶adne roszczenia wzgl臋dem Us艂ugodawcy.
  3. Z chwil膮 wydania Produkt贸w b臋d膮cych przedmiotem umowy sprzeda偶y przewo藕nikowi, na Klienta b臋d膮cego przedsi臋biorc膮 przechodz膮 korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z Produktami oraz niebezpiecze艅stwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
  4. Klient b臋d膮cy przedsi臋biorc膮 po otrzymaniu Produkt贸w zobowi膮zany jest sprawdzi膰 ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodze艅 lub innych zastrze偶e艅 podczas odbioru Produkt贸w, nale偶y sporz膮dzi膰 w obecno艣ci przewo藕nika protok贸艂 zastrze偶e艅, okre艣laj膮c precyzyjnie ilo艣膰 i rodzaj Produkt贸w oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedur膮 obowi膮zuj膮c膮 u danego przewo藕nika.
  5. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania przewo藕nika. Us艂ugodawca nie odpowiada za szkody wynik艂e z niepoprawno艣ci danych podanych przez Klienta b臋d膮cego przedsi臋biorc膮 w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, spowodowanych przez b艂臋dne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
  6. W stosunku do Klient贸w b臋d膮cych przedsi臋biorcami odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi za wady okre艣lonej w okre艣lonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego zostaje wy艂膮czona.
  7. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a Klientem b臋d膮cym przedsi臋biorc膮 聽zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Us艂ugodawcy.

搂 10. REKLAMACJE

  1. Us艂ugodawca zobowi膮zany jest do sprzeda偶y Klientowi Produktu wolnego od wad fizycznych i prawnych. W razie niezgodno艣ci Produktu z umow膮 b膮d藕 w zakresie nieprawid艂owo艣ci w 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 nale偶y zg艂osi膰 Us艂ugodawcy reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacjeinternetowe@estesynergy.pl lub pisemnie na adres: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. ul. Nocznickiego 31, 01 -918 Warszawa. W reklamacji Produktu nale偶y opisa膰 zauwa偶on膮 wad臋 i okre艣li膰 wybrane 偶膮danie (punkt 3 i 4 poni偶ej).
  2. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Konsumentowi przys艂uguje prawo do z艂o偶enia reklamacji z tytu艂u r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  3. Je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋, Klient mo偶e:
   • z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy, chyba 偶e Us艂ugodawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wad臋 tak膮 usunie. Obni偶ona cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z umowy, w jakiej warto艣膰 Produktu z wad膮 pozostaje do warto艣ci Produkt bez wady. Klient nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada Produktu jest nieistotna;
   • 偶膮da膰 wymiany Produktu na wolny od wad albo usuni臋cia wady. Us艂ugodawca jest zobowi膮zany wymieni膰 wadliwy Produkt na wolny od wad albo usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta z zastrze偶eniami i na zasadach okre艣lonych we w艂a艣ciwych przepisach Kodeksu cywilnego.
  4. Je偶eli Klientem jest Konsument, mo偶e zamiast zaproponowanego przez Us艂ugodawca usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie Produktu do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Us艂ugodawc臋. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Konsumenta inny spos贸b zaspokojenia.
  5. Konsument, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest zobowi膮zany na koszt Us艂ugodawcy dostarczy膰 wadliwy Produkt z dopiskiem 鈥瀝eklamacja鈥.
  6. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej za艂atwienia.
  7. Us艂ugodawca odpowiada za sprzedany Produkt, je偶eli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta z tytu艂u r臋kojmi przedawnia si臋:
   • w przypadku wady fizycznej: z up艂ywem roku licz膮c od dnia stwierdzenia wady fizycznej,
   • w przypadku wady prawnej: z up艂ywem roku licz膮c od dnia, w kt贸rym Konsument dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady, a je偶eli Konsument dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek pow贸dztwa osoby trzeciej, z up艂ywem roku od dnia, w kt贸rym orzeczenie wydane w sporze z osoba trzeci膮 sta艂o si臋 prawomocne, jednak偶e bieg terminu przedawnienia nie mo偶e zako艅czy膰 si臋 przed up艂ywem okresu odpowiedzialno艣ci Us艂ugodawcy wskazanym w zdaniu poprzedzaj膮cym.
  8. Je偶eli Konsument za偶膮da艂 wymiany produktu na wolny od wad lub usuni臋cia wady, bieg terminu do z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.
  9. U偶ytkownik lub Kupuj膮cy mo偶e zg艂osi膰 Us艂ugodawcy reklamacj臋 w zwi膮zku z korzystaniem z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋. Reklamacja mo偶e by膰 z艂o偶ona za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacjeinternetowe@estesynergy.pl lub pisemnie na adres: Nocznickiego 31, 01 -918 Warszawa. W zg艂oszeniu reklamacyjnym U偶ytkownik lub Klient powinien zawrze膰 opis zaistnia艂ego problemu.
  10. Do czasu zamkni臋cia post臋powania reklamacyjnego nale偶y bezwzgl臋dnie zachowa膰 wszelkie reklamowane Produkty.
  11. Us艂ugodawca nie przyjmuje przesy艂ek za pobraniem.
  12. Reklamacja powinna zawiera膰 w szczeg贸lno艣ci : imi臋 i nazwisko Klienta, opis przyczyny reklamacji, adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej Klienta, numer Zam贸wienia . Wz贸r reklamacji stanowi Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu.
  13. O rozstrzygni臋ciu reklamacji Us艂ugodawca powiadomi Klienta pisemnie na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny przesy艂k膮 polecon膮.
  14. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Us艂ugodawc臋, Konsument mo偶e skorzysta膰 z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsument贸w, wojew贸dzkich inspektorat贸w Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji spo艂ecznych, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w np. Federacji Konsument贸w. Szczeg贸艂owe informacje o pozas膮dowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 dost臋pne s膮 w siedzibach lub na stronach internetowych rzecznik贸w konsument贸w, wojew贸dzkich inspektorat贸w Inspekcji Handlowej, w艂a艣ciwych organizacji spo艂ecznych oraz pod adresami dost臋pnymi na stronie Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  15. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Us艂ugodawc臋, Klient mo偶e skorzysta膰 z post臋powania pozas膮dowego w celu rozstrzygni臋cia sporu. Podmiotem w艂a艣ciwym do prowadzenia takiego post臋powania jest Wojew贸dzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, kt贸rego strona internetowa dost臋pna jest pod adresem: http://wiih.org.pl.
  16. Klient mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z unijnej platformy internetowego rozstrzygania spor贸w. Platforma internetowego rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy Klientami a przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym dost臋pna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

搂 11. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO) Klient贸w, korzystaj膮cych z funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego jest Us艂ugodawca, to jest Sp贸艂ka Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa, z kt贸rym istnieje mo偶liwo艣膰 kontaktu poprzez adres mailowy: rodo@zdrovit.pl;
  2. Dane osobowe Klient贸w, mog膮 by膰 przetwarzane w nast臋puj膮cych celach oraz na poni偶szych podstawach prawnych:
   • przyjmowania zam贸wie艅 oraz realizacji umowy sprzeda偶y (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • bie偶膮cej komunikacji w sprawach zwi膮zanych ze z艂o偶onymi Zam贸wieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • umo偶liwienia Rejestracji oraz obs艂ugi Konta Klienta za艂o偶onego w ramach Sklepu Internetowego oraz zapewniania innych funkcjonalno艣ci za po艣rednictwem Sklepu Internetowego okre艣lonych w Regulaminie w ramach zawartej z Klientem umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • rozpatrywania reklamacji zwi膮zanych z zawartymi umowami sprzeda偶y (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • rozpatrywania reklamacji dotycz膮cych us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • przyjmowania i obs艂ugi innych ni偶 reklamacje oraz sprawy zwi膮zane z realizowanymi umowami, zg艂osze艅 i zapyta艅 kierowanych do Us艂ugodawcy (np. za po艣rednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   • przyjmowania o艣wiadcze艅 odst膮pienia od zawartych um贸w sprzeda偶y na odleg艂o艣膰, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • rozpatrywania i dochodzenia roszcze艅, obrony przed roszczeniami, a tak偶e w celach realizacji pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, co stanowi prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • umo偶liwienia korzystania z p艂atno艣ci elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • monitorowania sposobu korzystania z us艂ug 艣wiadczonych w ramach Sklepu przez Klienta, pod k膮tem przestrzegania postanowie艅 Regulaminu, a tak偶e rozwijania funkcjonalno艣ci Sklepu, poprawy dzia艂ania 艣wiadczonych us艂ug za jego po艣rednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • realizacji wymaga艅 prawnych w zakresie przepis贸w podatkowych i rachunkowych, w szczeg贸lno艣ci okre艣lonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os贸b prawnych oraz ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • przechowywania danych dla cel贸w archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawid艂owo艣ci spe艂nienia obowi膮zk贸w prawnych spoczywaj膮cych na Us艂ugodawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • wysy艂ania informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮 w postaci Newslettera 鈥 je艣li konkretna osoba wyrazi艂a odr臋bn膮 zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮,
   • zapisywania danych w postaci plik贸w cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu 鈥 je艣li konkretna osoba wyrazi艂a na to odr臋bn膮 zgod臋 na zasadach okre艣lonych w Polityce Plik贸w Cookies obowi膮zuj膮cej na stronie internetowej Sklepu.
  3. Dane osobowe Klient贸w mog膮 by膰 udost臋pniane nast臋puj膮cym kategoriom odbiorc贸w:
   • podwykonawcom zapewniaj膮cym wsparcie techniczne Us艂ugodawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a tak偶e rozwoju Sklepu takim jak: podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarz膮dzania Sklepem, podmioty 艣wiadcz膮ce obs艂ug臋 techniczn膮 oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniaj膮cy oprogramowanie do wysy艂ania korespondencji handlowej drog膮 elektroniczn膮, agencje marketingowe, dostawcy narz臋dzi diagnostycznych (np. zwi膮zanych z ruchem na stronie internetowej Sklepu), z kt贸rymi Us艂ugodawca zawar艂 wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
   • podmiotom wspieraj膮cym realizacj臋 przez Us艂ugodawc臋 obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa oraz uprawnie艅 i obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z niniejszego Regulaminu, w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug za po艣rednictwem Sklepu, takim jak podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi doradcze, z kt贸rymi Us艂ugodawca zawar艂 wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
   • podmiotom, kt贸rym przekazanie danych jest niezb臋dne w celu zapewnienia prawid艂owej realizacji us艂ug za po艣rednictwem Sklepu, zgodnie z 偶膮daniem konkretnego Klienta – podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi p艂atno艣ci elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji p艂atno艣ci), podmiotom zapewniaj膮cym dostaw臋 towaru pod wskazany adres (np. us艂ugi kurierskie), kt贸rym dane s膮 udost臋pniane jako odr臋bnym administratorom lub z kt贸rymi Us艂ugodawca zawar艂 wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zale偶no艣ci od statusu tych podmiot贸w pe艂nionego wobec przekazanych danych osobowych).
  4. Dane osobowe Klient贸w, przetwarzane s膮 na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Us艂ugodawca w uzasadnionych przypadkach (zwi膮zanych z potrzeb膮 zapewnienia funkcjonalno艣ci Sklepu i zarz膮dzania jego dzia艂aniem) mo偶e przekazywa膰 dane osobowe poza teren EOG w ramach korzystania z us艂ug podwykonawc贸w (spo艣r贸d kategorii odbiorc贸w wskazanych w punkcie 4 wy偶ej). W takim wypadku Us艂ugodawca gwarantuje wymagane prawnie 艣rodki ochrony danych osobowych, kt贸rymi b臋d膮 (w zale偶no艣ci od przypadku):
   • przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w pa艅stwie trzecim, w stosunku do kt贸rego zosta艂a wydana decyzja stwierdzaj膮ca odpowiedni stopie艅 ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawc膮 umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyj臋tych w drodze decyzji przez Komisj臋 Europejsk膮, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawc臋 wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, o kt贸rych mowa w art. 47 RODO, iiii) przekazanie danych odbywaj膮ce si臋 do podwykonawcy, kt贸ry uczestniczy w programie Privacy Shield. Wi臋cej informacji dotycz膮cych stosowanych przez Us艂ugodawc臋 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa zwi膮zanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG mo偶na uzyska膰 kontaktuj膮c si臋 z Us艂ugodawc膮 pod wskazany powy偶ej adres.
  5. Pozyskane dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez Us艂ugodawc臋 przez okres realizacji zawartych Um贸w sprzeda偶y i do czasu ich prawid艂owego rozliczenia, a tak偶e przez okres 艣wiadczenia us艂ug Sklepu Internetowego przez czas obowi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a ponadto:
   • do czasu przedawnienia potencjalnych roszcze艅 wynikaj膮cych z um贸w wskazanych powy偶ej,
   • przez czas niezb臋dny do dochodzenia konkretnych roszcze艅, z kt贸rymi wyst膮pi艂 Us艂ugodawca lub ich odparcia (je偶eli z roszczeniami wyst膮pi艂 Klient) w zwi膮zku z zawartymi umowami, o kt贸rych mowa wy偶ej,
   • przez czas wykonywania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowi膮zk贸w zwi膮zanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci,
   • przez okres niezb臋dny do udokumentowania przez Us艂ugodawc臋 przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawid艂owo艣ci spe艂nienia obowi膮zk贸w prawnych na nim spoczywaj膮cych,
   • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zg艂aszane zapytania (niezwi膮zane bezpo艣rednio z zawartymi umowami) 鈥 przez okres nie d艂u偶szy ni偶 3 lata,
   • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Us艂ugodawc臋) 鈥 je偶eli przetwarzanie danych odbywa si臋 za zgod膮 udzielon膮 przez konkretn膮 osob臋
  6. Us艂ugodawca zapewnia ka偶demu Klientowi, prawo skorzystania ze wszystkich przys艂uguj膮cych im uprawnie艅 przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa 偶膮dania dost臋pu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usuni臋cia lub 偶膮dania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a tak偶e prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Us艂ugodawc臋 w celu realizacji prawnie uzasadnionych interes贸w (o kt贸rych by艂a mowa powy偶ej 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ka偶demu Klientowi przys艂uguje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn zwi膮zanych z jego szczeg贸ln膮 sytuacj膮.
  8. W przypadku przetwarzania przez Us艂ugodawc臋 danych osobowych za zgod膮 wyra偶on膮 przez Klienta, ka偶dej osobie przys艂uguje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania tych danych, kt贸re mia艂o miejsce przed cofni臋ciem zgody.
  9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
  10. Us艂ugodawca nie b臋dzie prowadzi艂 operacji przetwarzania danych Klient贸w w spos贸b zautomatyzowany, kt贸re jednocze艣nie b臋d膮 prowadzi艂y do podejmowania wobec nich decyzji wywo艂uj膮cych skutki prawne lub w podobny spos贸b istotnie wp艂ywaj膮cych na ich sytuacj臋.
  11. Ka偶dej osobie, kt贸rej dane osobowe s膮 przetwarzane przez Us艂ugodawc臋 przys艂uguje prawo wniesienia skargi w zwi膮zku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, maj膮cy siedzib臋 przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

搂 12. KONSUMENCKIE ODST膭PIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKT脫W

  1. Klient b臋d膮cy Konsumentem, mo偶e w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Zam贸wienia odst膮pi膰 od umowy bez podawania przyczyny.
  2. Prawo do odst膮pienia od Umowy przez Konsumenta jest wy艂膮czone w przypadku:
   • 艣wiadczenia us艂ug, je偶eli Us艂ugodawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Us艂ugodawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy;
   • umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  3. Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostarczenia Produkt贸w inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Us艂ugodawc臋 w Sklepie Internetowym, Us艂ugodawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
  4. Konsument ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu Produkt贸w (koszty opakowania, zabezpieczenia Produktu, koszty nadania).
  5. W przypadku terminowego odst膮pienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego Zam贸wienia do Us艂ugodawcy, Us艂ugodawca zwr贸ci Konsumentowi ca艂o艣膰 otrzymanej od Konsumenta p艂atno艣ci za Produkty.
  6. Konsument mo偶e zrezygnowa膰 z cz臋艣ci lub ca艂o艣ci zam贸wionych Produkt贸w wysy艂aj膮c w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesy艂ki zawieraj膮cej Produkty 鈥濷艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy鈥, kt贸rego wz贸r stanowi Za艂膮cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej sklep@estesynergy.pl lub pisemnie na adres : Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
  7. Zwrot Produkt贸w powinien nast膮pi膰 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w kt贸rym Konsument odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produkt贸w przed jego up艂ywem.
  8. W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 , umowa jest uwa偶ana za niezawart膮. To co strony 艣wiadczy艂y ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalno艣ci Produktu. Odsy艂ane Produkty powinny by膰 w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcj臋 lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
  9. Konsument przesy艂a Produkt wraz z wype艂nionym o艣wiadczeniem o odst膮pieniu od umowy.
  10. Przesy艂ki ze zwracanymi Produktami powinny zawiera膰 informacj臋 鈥瀂WROT TOWARU鈥. Przesy艂ki ze zwracanymi towarami nale偶y przes艂a膰 na adres: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
  11. Us艂ugodawca zwraca Konsumentowi uiszczon膮 przez niego p艂atno艣膰 korzystaj膮c z tego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyrazi zgod臋 na inny spos贸b zwrotu, przy czym spos贸b ten nie b臋dzie si臋 wi膮za艂 dla Konsumenta z 偶adnym kosztem.
  12. Zwrot p艂atno艣ci dokonywany jest przez Us艂ugodawc臋 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy. Us艂ugodawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do chwili otrzymania przesy艂ki zawieraj膮cej zwracane Produkty lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi艂o jako pierwsze.
  13. 聽Us艂ugodawca nie przyjmuje przesy艂ek za pobraniem.
  14. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci zakupionego Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z produktu w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

搂 13. POSTANOWIENIA KO艃COWE

  1. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na umo偶liwieniu z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie Internetowym poprzez wype艂nienie Formularza Zam贸wienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia.
  2. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient mo偶e w ka偶dym czasie rozwi膮za膰 umow臋 poprzez przes艂anie stosowanego o艣wiadczenia Us艂ugodawcy lub skorzystania z przycisku 鈥濽su艅 Konto鈥;
  3. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej dost臋pu do Regulaminu, Formularza Zam贸wienia, oferty Sklepu internetowego i Polityki prywatno艣ci, Formularza kontaktowego zostaje zawarta z chwil膮, gdy Klient wy艣wietli stron臋 internetow膮 Sklepu i zawierana jest na czas przegl膮dania strony tj. do czasu jej zamkni臋cia lub przes艂ania formularza do Us艂ugodawcy.
  4. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. Ka偶dy U偶ytkownik mo偶e w dowolnym czasie odwo艂a膰 zgod臋 na przesy艂anie Newslettera na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Us艂ugodawca ponosi na zasadach og贸lnych odpowiedzialno艣膰 za nale偶yt膮 staranno艣膰 oferowanych i udzielanych us艂ug.
  6. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za to, 偶e podane przez niego dane osobowe s膮 zgodne ze stanem faktycznym.
  7. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Klienta dzia艂a艅 mog膮cych wp艂yn膮膰 na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu Internetowego w spos贸b sprzeczny z Regulaminem oraz sprzecznych z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, a w szczeg贸lno艣ci dostarczanie za po艣rednictwem Sklepu Internetowego tre艣ci o charakterze bezprawnym.
  8. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do wyst臋powania przerw technicznych koniecznych dla zapewnienia bezpiecze艅stwa, konserwacji lub rozbudowy Sklepu. Informacja o przerwach technicznych b臋dzie przekazywana za po艣rednictwem Sklepu z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
  9. Us艂ugodawca mo偶e dokonywa膰 zmiany Regulaminu w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu, w szczeg贸lno艣ci zapobiegania nadu偶yciom, a tak偶e w celu uaktualnienia us艂ug oferowanych Klientom. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sklepu i wys艂ana na adresy email przypisane do Kont聽Klienta zarejestrowanych w Sklepie.聽Zmiany Regulaminu nie naruszaj膮 praw nabytych Klient贸w i nie b臋d膮 mia艂y zastosowania do ju偶 zawartych Um贸w, chyba 偶e Klient wyrazi na to zgod臋
  10. Ka偶dy U偶ytkownik mo偶e skontaktowa膰 si臋 z Us艂ugodawc膮 korzystaj膮c z adresu e-mail: sklep@estesynergy.pl.
  11. Regulamin wchodzi w 偶ycie z chwil膮 jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 

 

Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego EsteSynergy

 

WZ脫R REKLAMACJI

Miejscowo艣膰, data

Do

(pe艂na nazwa i adres siedziby przedsi臋biorcy)

 

 

Imi臋, nazwisko

Adres konsumenta

Numer zam贸wienia

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, i偶 zakupiony przeze mnie w dniu 鈥︹ towar jest wadliwy. Wada polega na 鈥︹︹︹︹︹︹

Wada zosta艂a stwierdzona w dniu 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹..

Z uwagi na powy偶sze, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny 偶膮dam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 搂 1)
 • nieodp艂atn膮 napraw臋 towaru* (art. 561 搂 1)
 • obni偶enia ceny towaru o kwot臋 鈥︹︹.. (s艂ownie: 鈥︹︹) z艂, Prosz臋 o zwrot podanej kwoty na konto 鈥︹︹︹../przekazem pocztowym na m贸j adres* (art. 560 搂 1)
 • odst臋puj臋 od umowy i prosz臋 o zwrot ceny towaru na konto 鈥︹︹︹.* (art. 560 搂 1)

 

 

Z powa偶aniem

 

 

Za艂膮cznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego EsteSynergy

WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

 

Natur Produkt Zrovit Sp. z o.o.

Nocznickiego 31

01-918 Warszawa

Fax (22) 83 51聽557

Email: sklep@estesynergy.pl

鈥 Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy(*)

umowy dostawy nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy o dzie艂o polegaj膮cej na wykonaniu nast臋puj膮cych rzeczy(*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*)

鈥 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

鈥 Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)

鈥 Adres konsumenta(-贸w)

鈥 Podpis konsumenta(-贸w) (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

鈥 Data

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.