Regulamin Sklepu Internetowego

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.estesynergy.com , prowadzonego przez spółkę Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres siedziby ul. Nocznickiego 31, 01 -118 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy , pod numerem KRS 80429, nr NIP: 118-00-09-700, o kapitale zakładowym 201 500 zł. (dalej zwaną jako „Usługodawca”), a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług  Sklepu Internetowego.
  2. Usługi świadczone w ramach Sklepu Internetowego kierowane są do konsumentów oraz do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego, korzystających ze Sklepu Internetowego.
  3. Regulamin Sklepu Internetowego dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

§ 2. DEFINICJE

  1. Dzień roboczy – każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Dostawca – podmiot z którym współpracuje Usługodawca i ma podpisaną umowę w zakresie dokonywania dostaw Produktów takie jak firmy kurierskie;
  3. Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie Internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie opcji „Kupuję i płacę”;
  4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży z Usługodawcą;
  5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19);
  6. Konsument – Klient dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Konto Klienta – podstrona Sklepu Internetowego oznaczona indywidualną nazwą w postaci adresu e-mail Klienta, chroniona indywidualnym hasłem wskazanym przez Klienta, na której gromadzone są informacje o Kliencie w tym informacje o złożonych Zamówieniach. W ramach Konta, Klient ma możliwość min. zarządzania swoimi danymi osobowymi, a także może składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
  8. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu informacji marketingowych, reklamowych, handlowych i promocyjnych, w szczególności dotyczącej oferty Produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;
  9. Produkt – suplement diety w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia prezentowany w Sklepie Internetowym przeznaczony do sprzedaży;
  10. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem Zamówień na Produkty, będący regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  11. Rejestracja – jednorazowa, dowolna i bezpłatna czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta , Konta Klienta dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
  12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  13. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem estesynergy.com za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia a także korzystać z pozostałych usług Sklepu;
  14. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Usługodawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  15. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  18. Usługodawca – Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres siedziby ul. Nocznickiego 31, 01 -198 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy , pod numerem KRS 80429, nr NIP: 118-00-09-700, o kapitale zakładowym 201 500 zł.;
  19. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie Internetowym;
  20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określająca rodzaj i liczbę Produktów oraz inne wymagane prawem treści będące przedmiotem Umowy sprzedaży;

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań:
    • dostęp do sieci Internet;
    • przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10;
    • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
    • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF;
  2. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Klientowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz przesyłania danych osobowych, Usługodawca podejmuje środki adekwatne do zagrożenia.
  4. Usługodawca informuje, że w Sklepie Internetowym wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronie  Sklepu Internetowego.
  5. Wszystkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do treści, grafiki, logo, zdjęć, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Usługodawcy.
  6. Wszystkie Produkty oferowane przez Usługodawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych.
  7. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym podane są w PLN i zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
  8. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia jest wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.
  9. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.
  10. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 4. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

  1. Usługodawca umożliwia Klientom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych:
   • prowadzenia Konta Klienta:
   • udostępnienie Formularza Zamówienia w celu wypełnienia i złożenia Zamówienia;
   • korzystanie z formularza kontaktowego;
   • udostępnienie Regulaminu, Polityki prywatności oraz oferty Sklepu Internetowego;
   • świadczenie usługi Newsletter;
  2. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta Klienta konieczna jest uprzednia Rejestracja w Sklepie Internetowym, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Usługodawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Sklepu.
  3. Usługodawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia tj. z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Usługodawcy.
  4. Usługodawca udostępnia elektroniczny formularz kontaktu, który umożliwia kontakt z Usługodawcą . Usługa formularza kontaktowego świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili przesłania formularza do Usługodawcy.

§ 5. NEWSLETTER 

  1. Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera – usługi udostępnianej bezpłatnie przez Usługodawcę.
  2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Użytkowników, którzy zamówili Newsletter lub wyrazili zgodę na kierowanie informacji marketingowych, promocyjnych i reklamowych na podane dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu) podczas składania Zamówienia.
  3. W celu aktywacji usługi Newsletter należy w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Sklepu Internetowego wpisać swój adres poczty elektronicznej, zaakceptować Regulamin, i wcisnąć przycisk „Zapisz się”, a następnie aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie od Usługodawcy, na podany adres poczty elektronicznej.
  4. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
  5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji Newslettera. W tym celu może skorzystać z opcji wypisania się z Newslettera, dostępnej w stopce każdej wiadomości lub skontaktować się Usługodawcą i przesłać rezygnację na adres sklep@estesynergy.pl , a następnie aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres mailowy. Usługa dezaktywacji zostanie potwierdzona przez Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.
  7. W chwili wycofania zgody na Newsletter, Usługodawca usuwa dane osoby (adres e-mail) z Newslettera i zaprzestaje dalszego przesyłania Newslettera.

§ 6. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

  1. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.
  3. Dla danego Zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
  4. Przy okazji składania zamówienia Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail i hasło oraz zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ” Przeczytałem / am i akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Usługodawca wyśle informację dotyczącą zakończenia rejestracji Konta Klienta.
  5. Klient kompletuje zamówienie poprzez dodawanie Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”
  6. Po skompletowaniu Zamówienia należy wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny Formularz zamówienia.
  7. Wybór opcji „Kupuje i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem Zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany Produkt oraz za dostawę zgodnie z wygenerowanym podsumowaniem Zamówienia. Po wybraniu tej opcji Zamówienie nie może zmienić zawartości.
  8. W momencie wyboru opcji „Kupuję i płacę”, zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem Umowa sprzedaży Produktu określonego w potwierdzeniu złożenia Zamówienia, przesłanym przez Usługodawcę Klientowi drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
  9. Jeżeli Klient wybrał opcję zapłaty przelewem bankowym, Klient otrzymuje informację że Usługodawca otrzymał Zamówienie i czeka na wpłatę za Zamówienie. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail, że Zamówienie zmieniło status na „Zamówienie w trakcie realizacji”. W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.
  10. Przygotowanie Zamówienia i wysyłka Produktu następuje nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych licząc od zaksięgowania wpłaty za Zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego PayU lub przelewu tradycyjnego. Klient zostanie powiadomiony o skompletowaniu Zamówienia poprzez wysłanie na podany adres e-mail wiadomości zatytułowanej „Właśnie skompletowaliśmy Twoje Zamówienie”;
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
   • elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Usługodawca nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
   • Produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu Zamówienia;
   • takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  12. Jeżeli Usługodawca odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 11 powyżej lub nie jest w stanie zrealizować zamówienia Klienta (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną i zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę za Produkt wraz poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy;
  13. Zawarcie umowy sprzedaży z Usługodawcą i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Klientowi faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.
  14. Usługodawca wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki Zamówienia z magazynu. Faktura w formie PDF zostanie wysłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta Klienta. Wysłanie przez Usługodawcę faktury, korekty faktury w formie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Klienta.

§ 7. PŁATNOŚCI

  1. Usługodawca stosuje system płatności bezgotówkowych .
  2. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest Klientowi przed podjęciem przez niego decyzji co do złożenia Zamówienia.
  3. Klient dokonuje akceptacji kwoty Zamówienia po kliknięciu w ikonkę „Kupuje i płacę”.
  4. Klient może dokonać płatności wybierając jedną z poniższych metod:
   • za pośrednictwem podmiotów realizujących płatność, zgodnie z regulaminem obowiązującym u danego podmiotu;
   • przelewem bankowym na konto bankowe, dane do przelewu zostaną wyświetlone oraz wysłane drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, jeżeli wybrana została płatność przelewem.
   • w ramach PayU (natychmiastowe przelewy bankowe, karty): Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), InPay (bitcoin). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.;
  5. Po kliknięciu w ikonę „Kupuje i płacę” Klient w zależności od wybranej opcji płatności, zostanie przekierowany do formularza zapłaty dostępnego na stronie internetowej PayU lub w przypadku wybrania opcji zapłaty przelewem bankowym, dane do przelewu zostaną wyświetlone oraz przesłane drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres mailowy.
  6. Klient, który składa Zamówienie i wybiera opcję zapłaty przelewem na konto bankowe, powinien dokonać zapłaty za zamówiony Produkt oraz dostawę, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

§ 8. DOSTAWA

  1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. Usługodawca dokonuje dostawy Produktu przez kuriera DPD;
  3. Koszty dostawy są wskazane w trakcie składania Zamówienia i są dodawane do wartości Zamówienia;
  4. Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, że Zamówienie zostało przekazane do wysyłki.
  5. Zamówione przez Klienta Produkty są przesyłane do Klienta firmą kurierską działającą na zlecenie Klienta.
  6. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać doręczone z winy Klienta (błędny adres, nieuzasadniona odmowa przyjęcia), Usługodawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z cennikiem dostaw firmy kurierskiej.
  7. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Konsument zobowiązany jest sprawdzić,
   czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, a następnie skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
  8. W przypadku nieodebrania przez Konsumenta przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Konsumenta informacji w tym zakresie Usługodawca, według wyboru Konsumenta, ponownie wyśle Konsumentowi zamówione Produkty lub dokona Konsumentowi zwrotu wartości Zamówienia oraz kosztów dostawy.
  9. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej
   i otrzymania od Konsumenta informacji o niedoręczeniu zamówionych Produktów, Usługodawca zwraca Konsumentowi uiszczone przez niego kwoty w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu Zamówienia.

§ 9. UREGULOWANIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art.. 43 (1) Kodeksu cywilnego.
  2. W stosunku do umowy sprzedaży Produktów zawartej z Klientem będącym przedsiębiorcą, Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Z tego tytułu Klientowi będącemu przedsiębiorcą nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy.
  3. Z chwilą wydania Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Klienta będącego przedsiębiorcą przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
  4. Klient będący przedsiębiorcą po otrzymaniu Produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Produktów, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta będącego przedsiębiorcą w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
  6. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określonej w określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona.
  7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym przedsiębiorcą  zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 10. REKLAMACJE

  1. Usługodawca zobowiązany jest do sprzedaży Klientowi Produktu wolnego od wad fizycznych i prawnych. W razie niezgodności Produktu z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną należy zgłosić Usługodawcy reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacjeinternetowe@estesynergy.pl lub pisemnie na adres: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. ul. Nocznickiego 31, 01 -918 Warszawa. W reklamacji Produktu należy opisać zauważoną wadę i określić wybrane żądanie (punkt 3 i 4 poniżej).
  2. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produkt bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
   • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
  4. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawca usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć wadliwy Produkt z dopiskiem „reklamacja”.
  6. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
  7. Usługodawca odpowiada za sprzedany Produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta z tytułu rękojmi przedawnia się:
   • w przypadku wady fizycznej: z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady fizycznej,
   • w przypadku wady prawnej: z upływem roku licząc od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osoba trzecią stało się prawomocne, jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu odpowiedzialności Usługodawcy wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
  8. Jeżeli Konsument zażądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  9. Użytkownik lub Kupujący może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacjeinternetowe@estesynergy.pl lub pisemnie na adres: Nocznickiego 31, 01 -918 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik lub Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
  10. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane Produkty.
  11. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  12. Reklamacja powinna zawierać w szczególności : imię i nazwisko Klienta, opis przyczyny reklamacji, adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej Klienta, numer Zamówienia . Wzór reklamacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  13. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca powiadomi Klienta pisemnie na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny przesyłką poleconą.
  14. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Usługodawcę, Konsument może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  15. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Usługodawcę, Klient może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem: http://wiih.org.pl.
  16. Klient może również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO) Klientów, korzystających z funkcjonalności Sklepu Internetowego jest Usługodawca, to jest Spółka Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa, z którym istnieje możliwość kontaktu poprzez adres mailowy: rodo@zdrovit.pl;
  2. Dane osobowe Klientów, mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
   • przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi Zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • umożliwienia Rejestracji oraz obsługi Konta Klienta założonego w ramach Sklepu Internetowego oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu Internetowego określonych w Regulaminie w ramach zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Usługodawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   • przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Klienta, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Usługodawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
   • zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.
  3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
   • podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Usługodawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej Sklepu), z którymi Usługodawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
   • podmiotom wspierającym realizację przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak podmioty świadczące usługi doradcze, z którymi Usługodawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
   • podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (np. usługi kurierskie), którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Usługodawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).
  4. Dane osobowe Klientów, przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Usługodawca w uzasadnionych przypadkach (związanych z potrzebą zapewnienia funkcjonalności Sklepu i zarządzania jego działaniem) może przekazywać dane osobowe poza teren EOG w ramach korzystania z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Usługodawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku):
   • przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO, iiii) przekazanie danych odbywające się do podwykonawcy, który uczestniczy w programie Privacy Shield. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Usługodawcę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Usługodawcą pod wskazany powyżej adres.
  5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu Internetowego przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
   • do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
   • przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Usługodawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
   • przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
   • przez okres niezbędny do udokumentowania przez Usługodawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
   • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
   • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Usługodawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę
  6. Usługodawca zapewnia każdemu Klientowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
  8. W przypadku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
  10. Usługodawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację.
  11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

§ 12. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTÓW

  1. Klient będący Konsumentem, może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
  2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   • świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów (koszty opakowania, zabezpieczenia Produktu, koszty nadania).
  5. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego Zamówienia do Usługodawcy, Usługodawca zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności za Produkty.
  6. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych Produktów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej Produkty „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej sklep@estesynergy.pl lub pisemnie na adres : Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
  7. Zwrot Produktów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość , umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Odsyłane Produkty powinny być w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
  9. Konsument przesyła Produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
  10. Przesyłki ze zwracanymi Produktami powinny zawierać informację „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać na adres: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
  11. Usługodawca zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
  12. Zwrot płatności dokonywany jest przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane Produkty lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło jako pierwsze.
  13.  Usługodawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez przesłanie stosowanego oświadczenia Usługodawcy lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”;
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do Regulaminu, Formularza Zamówienia, oferty Sklepu internetowego i Polityki prywatności, Formularza kontaktowego zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient wyświetli stronę internetową Sklepu i zawierana jest na czas przeglądania strony tj. do czasu jej zamknięcia lub przesłania formularza do Usługodawcy.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Usługodawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za należytą staranność oferowanych i udzielanych usług.
  6. Klient ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.
  7. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Klienta działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do występowania przerw technicznych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, konserwacji lub rozbudowy Sklepu. Informacja o przerwach technicznych będzie przekazywana za pośrednictwem Sklepu z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
  9. Usługodawca może dokonywać zmiany Regulaminu w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu, w szczególności zapobiegania nadużyciom, a także w celu uaktualnienia usług oferowanych Klientom. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sklepu i wysłana na adresy email przypisane do Kont Klienta zarejestrowanych w Sklepie. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów i nie będą miały zastosowania do już zawartych Umów, chyba że Klient wyrazi na to zgodę
  10. Każdy Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą korzystając z adresu e-mail: sklep@estesynergy.pl.
  11. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego EsteSynergy

 

WZÓR REKLAMACJI

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Numer zamówienia

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego EsteSynergy

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Natur Produkt Zrovit Sp. z o.o.

Nocznickiego 31

01-918 Warszawa

Fax (22) 83 51 557

Email: sklep@estesynergy.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.